Aktualności

HomeAktualnościENRECO odbiera instalacje chłodnicze / ENRECO makes receptions of cooling systems
20562035_10208865771352631_317093208_n20562035_10208865771352631_317093208_n

ENRECO odbiera instalacje chłodnicze / ENRECO makes receptions of cooling systems

W ENRECO oferujemy consulting, projektowanie, audyt i wiele innych.

Pośród nich znajduje się także odbiór już wykonanych instalacji chłodniczych.

Na prośbę klienta wykonaliśmy odbiór kompletnej instalacji chłodniczej i mroźniczej pracujących na R407f. Praca składała się z następujących etapów:

 • sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej
  • kompletność i poprawność planów
  • kompletność i poprawność opisów
  • kompletność i poprawność bilansów chłodniczych i elektrycznych
 • wizja lokalna
  • kompletność realizacji oferty
  • kontrola temperatur
  • kontrola jakości montażu
  • kontrola ciśnień, przegrzania i pozostałych parametrów pracy
  • kontrola rurociągów
  • kontrola sterowania i odszraniania
 • raport z wizji lokalnej oraz uwag do dokumentacji
 • konsultacja z wykonawcą instalacji w celu ustalenia metod wykonania poprawek

Takie podejście klienta pozwala mu upewnić się, że jego fundusze zostały optymalnie spożytkowane i co nie mniej ważne, że dział zakupów i realizacji nowych inwestycji przekazuje działowi eksploatacji instalację poprawnie wykonaną.


At ENRECO we offer consultancy, design, audit and much more.

This includes reception of already made refrigeration systems.

At the request of the customer we performed a reception of a complete refrigeration and freezing installation working with R407f. The work consisted of the following stages:

 • Verification of completeness of as-build documentation
  • Completeness and correctness of plans
  • Completness and correct description
  • Completeness and correctness of refrigeration and electrical balances
 • Local vision
  • Completness of execution according to the offer
  • Temperature control
  • Quality control of assembly
  • Control of pressures, overheating and work parameters
 • Pipeline control
 • Control of central suppervision system and defrosts
 • Report about above elements and documentation
 • Consultation with the executor of the system in order to determine the method of correcting the problems

This customers approach ensures that his funds have been spent in an optimum way and what is not less important that the developpment department has handed over a well built installation to the exploatation department.