Klauzula informacyjna

HomeKlauzula informacyjna

Od 25 maja 2018r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Rozporządzenie).

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli przetwarzane są zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust 1 pkt. b, c oraz f (w odniesieniu do niżej wymienionych produktów):

– w celu realizacji umowy lub zlecenia sprzedaży i są przechowywane przez okres 10 lat od momentu, w którym operacje, transakcje sprzedażowe zostały ostatecznie zakończone, a należności zapłacone, rozliczone lub przedawnione, a także od ustania wszelkich gwarancji i rękojmi z tytułu realizacji umowy lub zlecenia,

– w celu tworzenia statystyk, zestawień, analiz na potrzeby własne i wówczas dane osobowe są przechowywane przez okres 10 lat od ostatniej czynności na danych osobowych,

– w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą przez e-mail, telefon, pocztowy adres korespondencyjny.

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy lub zlecenia.
W przypadku przedstawicieli odbiorców, ich dane zostały pozyskane bezpośrednio od odbiorców, których reprezentują lub z publicznie dostępnych źródeł.
Państwa dane osobowe pokazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby obsługi Państwa umów/zleceń, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, informatyczne, prawne, księgowe.

Każdy z Państwa lub Państwa przedstawicieli ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych,
– sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu,
– cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 

Informujemy również, że administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania jest ENRECO Sp.  o.o. spółka komandytowa, NIP: 1251637037, REGON: 363102245, KRS: 0000589153 z siedzibą w Warszawie przy ul. Przasnyskiej 6b.

Z  administratorem  Państwa danych  osobowych  mogą  się Państwo kontaktować  pod adresem:

rodo@enreco.pl

Niniejsze pismo nie zmienia warunków umowy łączącej strony i ma charakter czysto informacyjny z datą wejścia w życie od dnia 25 maja 2018 roku.